ptpit.ac.th

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

ดาวน์โหลด

แบนเนอร์ลิงค์
ITAonline
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสารตลาดแรงงาน

สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 7
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 19
สมาชิกล่าสุด: marketing

สารนุกรม

Thai WikiPedia


ประชาสัมพันธ์


                                                    


กิจกรรม
  
                                                                                                    
  กิจกรรมทั้งหมด     
       
       
 เกษียณอายุราชการ  กิจกรรมเต้นแอโรบิค  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก  
 ผู้อำนวยการพัชรี  จิรจีรังชัย   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง   
 25 ก.ย. 63    และส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563  
       
       
 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตาม   ตรวจสุจภาพฟันนักเรียน  
 และเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ประจำปี 2563  
โดยความร่วมมือระหว่าง พนมทวนชนูปถัมภ์    จาก สพม.8  16 ก.ย. 63  
 พนมทวนพิทยาคม และห้วยกระเจาพิทยาคม      
       
      
กิจกรรมรักการออม  รับการนิเทศติดตามการประเมิน  กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
 ธนาคารโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  ITA Online  พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ  
   18 ส.ค. 63 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน   
    โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 ส.ค. 63   
       
 

 
30 กกรฎาคม 2563 กิจกรรมโครงการป้องกัน 22 ก.ค. 2563 พิธีเจิมเสาธงชาติ    16 ก.ค. 2563 กิจกรรมแปรงฟันสะอาด
สิ่งเสพติดในสถานศึกษา (เกษตรทฤษฎีใหม่  โดยพระครูศีลกาญจนาธาร เจ้าอาวาสวัดห้วยกรด    ลดปัญหาฟันผุ โดย รพสต.บ้านโคราช
ต้านภัยยาเสพติด) และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระปรเมรทรรามาธิบดี     
  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
       
 


 
 16 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์  16 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู  9 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ  
 การลดใช้ถุงพลาสติก  ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  
 โดย สภานักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ  การศึกษา  ปีการศึกษา 2563  
       
       
 3 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา      
 ณ วัดห้วยกรด  วัดหนองจอก และวัดตรีมิตรฯ      
       
       


ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


11570534 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack