ptpit.ac.th

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   แบนเนอร์ลิงค์   
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 5
สมาชิกล่าสุด: ด.ญ เบญจมาศ นิลนาม

   สารนุกรม   

Thai WikiPedia                                                                                                                                              
  

 

 

    
       โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ตั้งอยู่เลขที่ 260 หมู่ที่ 7 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 ทีโรงเรียนบ้านตลาดเขต ต่อมาคุณลุงสว่างสุคนธสิทธิ์ ได้มอบที่ดินให้ 47 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา และข้าราชการ พ่อค้า คหบดีอำเภอพนมทวนร่วมกันบริจาคเงิน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียนขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ย้ายมาเปิดสอน ณ ที่ทำการในปัจจุบันโดยมีนายวันชัย เศรษฐกร ทำหน้าที่ครูใหญ่  
 

 

 

 
     ปีงบประมาณ 2520 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารชั่วคราว 6 ห้องเรียน 2 หลัง และส้วมนักเรียน 2 หลัง
   ปีงบประมาณ 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต. ครึ่งหลัง ส้วมครู 1 หลัง หอถังน้ำประปา 6/7.5 1 ชุด
   ปีงบประมาณ 2527 เข้าโครงการ มพช. 2 รุ่น 2 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ซีเอส 213 เอ จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตร อุตสาหกรรม-คหกรรม พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด
   ปี พ.ศ. 2529 นายเสนอ มีใจดี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
   ปีการศึกษา 2530 ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน มีครูจำนวน 26 คน นักการ 4 คน นักเรียน 177 คน
   ปีการศึกษา 2531 มีครูจำนวน13 คน นักการฯ 4 คน นักเรียน 157 คน
   ปีการศึกษา 2532 มีครูจำนวน 16คน นักการ ฯ 4 คนนักเรียน 135 คน
   ปีการศึกษา 2533 มีครูจำนวน 16คน นักการ ฯ 3 คน นักเรียน 172คน
   ปีการศึกษา 2534 ทำป้ายสวนหย่อมหน้าโรงเรียน ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร 5 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีครู 16 คน นักการฯ 3 คน และนักเรียน 233 คน
 
 

 

 

 
      ปีการศึกษา 2535 – 2539 นายโกศล ศรีทอง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม มีครู 16 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน นักเรียน 284 คน จัดทำสวนหย่อมขนาดใหญ่หน้าอาคารชั่วคราวหลังแรก มีสระน้ำ สะพาน จัดทำร้านจำหน่ายโครงการอาหารกลางวัน ทำป้ายนิเทศ ทำซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน อนุมัติให้เปิดสอนสาขามัธยมศึกษาที่กิ่งอำเภอห้วยกระเจา โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไผ่สี มีนักเรียน 60 คน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล/30 หอนอนแบบ 35 คน ถนนคอนกรีตยาว 285 เมตร ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสองห้องเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงฝึกงานบริเวณอาคาร ซีเอส 213 เอ บริเวณอาคารเรียน 108 ล บริเวณหอพักนักเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 1 หลัง ทำซุ้มนั่งพักผ่อนในบริเวณโรงเรียน 2 แห่ง

 

   ปีการศึกษา 2540 – 2542 เข้ารับการประเมินเพื่อกำหนด ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ให้สูงขึ้นและได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 12 ห้องเรียน โรงเรียนจัดทำป้ายหน้าโรงเรียนใหม่ พร้อมกับทำการสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนยาวประมาณ 300 เมตร ด้วยความร่วมมือบริจาคโดยคณะอาจารย์และชุมชนปรับปรุงสวนหย่อมหลังอาคาร 3 จัดทำน้ำพุในสระน้ำ และจัดทำสวนหย่อมบริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน

 
 

 

 

 
      ปีการศึกษา 2543-2545 นายโจ้ย อุ่มมล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องธุรการโดยปูกระเบื้องหินอ่อน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนแบบ 6 ห้อง ใช้สำหรับนักเรียนชาย 6 ห้อง ปูกระเบื้องหินอ่อน เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา
   ปีการศึกษา 2546 ได้รับงบประมาณสร้างถนนหน้าอาคาร 3 จนถึงหน้าอาคาร 4 สร้างศาลาหน้าโรงเรียนสำหรับรับส่งนักเรียน ในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็น จัดทำโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนในห้องสมุด จัดซื้อเครื่องดนตรีในการทำวงดุริยางค์ของโรงเรียน มีครู 18 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน นักเรียน 314 คน
   ปีการศึกษา 2547 นายเกียรติ ทองลิ้ม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนและค้นคว้า ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีครูทั้งหมด 14 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 277 คน
   ปีการศึกษา 2548 – 2550 นายศุภร พุ่มเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำห้องสารสนเทศทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น ปรับปรุงหลุมขยะ ดำเนินการจัดทำโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลรางหวาย จัดทำห้องเกียรติยศสระทองขาวและจัดทำอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีครูทั้งหมด 12 คน ครูผู้ช่วย 2 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 282 คน
   ปีการศึกษา 2550 – 2554 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเป็น 4 ฝ่าย ตามหลักโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนบริเวณอุทยานการศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริต่อเนื่องจากโครงการเดิม ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านพอเพียง” โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลรางหวาย ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ปีการศึกษา 2554 – 2558 นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
   ปีการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน นายวีระชัย  บุญอยู่  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
 
     

   ผู้อำนวยการ   นายวีระชัย  บุญอยู่


   ปฏิทินกิจกรรม   
ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   ข้อความสั้น   
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 1fbbe
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

thanks admin
17. พฤศจิกายน 2018 05:15:11
[url=http://sexmag1.biz]s
exmag1[/url] [url=http://www.hollyporn
.com/sleeping_girl_boy_se
x_pronhub.htm]pronhub[/ur
l] [url=http://www.sextubesv
ideo.co]sextubesvideo[/ur
l]


thanks admin
03. พฤศจิกายน 2018 06:35:48
[url=http://www.sextressx
xx.org]sextressxxx[/url] [url=http://www.xxxvideot
uber.com]xxx video[/url] [url=http://www.sextubesv
ideo.biz]sextubesvideo[/u
rl]


thanks admin
03. พฤศจิกายน 2018 04:32:19
[url=http://www.hotmomtee
nxxx.net]hotmomteenxxx[/u
rl] [url=http://www.xxxvideot
uber.com]xxxvideotuber[/u
rl] [url=http://www.pornotrix
xx.com]pornotrixxx[/url]


thanks admin
16. ตุลาคม 2018 04:36:23
[url=http://www.hollyporn
.com]hollyporn[/url] [url=http://www.hollyporn
.com]xnxx[/url] [url=http://www.realporno
tube.com]realpornotube[/u
rl] [url=http://www.realporno
tube.com]xnxx[


thanks admin
30. สิงหาคม 2018 07:03:19
[url=http://www.freexvide
otube.com]freexvideotube[
/url] [url=http://sexmag1.org]s
exmag1[/url] [url=http://www.fastmobil
porno.com]fastmobilporno[
/url] [url=http://www.porntrix1
.


กฤษณะ ดอนสระ
04. พฤศจิกายน 2016 16:38:40
ตอนนี้ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก วิทยาศาสตร์เคมี เปล่าครับ

paykasa
26. กันยายน 2016 10:10:42
ตอนนี้รับสมัครเอกศิลปะกับ
พละบ้างไหมคะ [url=http://www.bozdurma.
org/]Paykasa Bozdurma[/url]


ต๋อย
20. เมษายน 2016 13:21:30
รับสมัครช่างแอร์ไหมครับ

วีรยุทธ พุ่มโต
08. เมษายน 2016 12:12:40
ผมทำวุฒิม.6หายต้องทำยังไง
คับ


จตุพร
01. เมษายน 2016 17:46:35
รับสมัครอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษาบ้างไหมครั


ข้อความทั้งหมด

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


3270156 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack
Design by Svetaini? k?rimas