ptpit.ac.th

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

แบนเนอร์ลิงค์
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสารตลาดแรงงาน

สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 12
สมาชิกล่าสุด: tumma

สารนุกรม

Thai WikiPedia                                                                                                                                              
  

 

 

    
       โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ตั้งอยู่เลขที่ 260 หมู่ที่ 7 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 ทีโรงเรียนบ้านตลาดเขต ต่อมาคุณลุงสว่างสุคนธสิทธิ์ ได้มอบที่ดินให้ 47 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา และข้าราชการ พ่อค้า คหบดีอำเภอพนมทวนร่วมกันบริจาคเงิน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียนขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ย้ายมาเปิดสอน ณ ที่ทำการในปัจจุบันโดยมีนายวันชัย เศรษฐกร ทำหน้าที่ครูใหญ่  
 

 

 

 
     ปีงบประมาณ 2520 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารชั่วคราว 6 ห้องเรียน 2 หลัง และส้วมนักเรียน 2 หลัง
   ปีงบประมาณ 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต. ครึ่งหลัง ส้วมครู 1 หลัง หอถังน้ำประปา 6/7.5 1 ชุด
   ปีงบประมาณ 2527 เข้าโครงการ มพช. 2 รุ่น 2 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ซีเอส 213 เอ จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตร อุตสาหกรรม-คหกรรม พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด
   ปี พ.ศ. 2529 นายเสนอ มีใจดี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
   ปีการศึกษา 2530 ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน มีครูจำนวน 26 คน นักการ 4 คน นักเรียน 177 คน
   ปีการศึกษา 2531 มีครูจำนวน13 คน นักการฯ 4 คน นักเรียน 157 คน
   ปีการศึกษา 2532 มีครูจำนวน 16คน นักการ ฯ 4 คนนักเรียน 135 คน
   ปีการศึกษา 2533 มีครูจำนวน 16คน นักการ ฯ 3 คน นักเรียน 172คน
   ปีการศึกษา 2534 ทำป้ายสวนหย่อมหน้าโรงเรียน ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร 5 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีครู 16 คน นักการฯ 3 คน และนักเรียน 233 คน
 
 

 

 

 
      ปีการศึกษา 2535 – 2539 นายโกศล ศรีทอง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม มีครู 16 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน นักเรียน 284 คน จัดทำสวนหย่อมขนาดใหญ่หน้าอาคารชั่วคราวหลังแรก มีสระน้ำ สะพาน จัดทำร้านจำหน่ายโครงการอาหารกลางวัน ทำป้ายนิเทศ ทำซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน อนุมัติให้เปิดสอนสาขามัธยมศึกษาที่กิ่งอำเภอห้วยกระเจา โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไผ่สี มีนักเรียน 60 คน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล/30 หอนอนแบบ 35 คน ถนนคอนกรีตยาว 285 เมตร ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสองห้องเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงฝึกงานบริเวณอาคาร ซีเอส 213 เอ บริเวณอาคารเรียน 108 ล บริเวณหอพักนักเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 1 หลัง ทำซุ้มนั่งพักผ่อนในบริเวณโรงเรียน 2 แห่ง

 

   ปีการศึกษา 2540 – 2542 เข้ารับการประเมินเพื่อกำหนด ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ให้สูงขึ้นและได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 12 ห้องเรียน โรงเรียนจัดทำป้ายหน้าโรงเรียนใหม่ พร้อมกับทำการสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนยาวประมาณ 300 เมตร ด้วยความร่วมมือบริจาคโดยคณะอาจารย์และชุมชนปรับปรุงสวนหย่อมหลังอาคาร 3 จัดทำน้ำพุในสระน้ำ และจัดทำสวนหย่อมบริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน

 
 

 

 

 
      ปีการศึกษา 2543-2545 นายโจ้ย อุ่มมล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องธุรการโดยปูกระเบื้องหินอ่อน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนแบบ 6 ห้อง ใช้สำหรับนักเรียนชาย 6 ห้อง ปูกระเบื้องหินอ่อน เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา
   ปีการศึกษา 2546 ได้รับงบประมาณสร้างถนนหน้าอาคาร 3 จนถึงหน้าอาคาร 4 สร้างศาลาหน้าโรงเรียนสำหรับรับส่งนักเรียน ในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็น จัดทำโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนในห้องสมุด จัดซื้อเครื่องดนตรีในการทำวงดุริยางค์ของโรงเรียน มีครู 18 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน นักเรียน 314 คน
   ปีการศึกษา 2547 นายเกียรติ ทองลิ้ม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนและค้นคว้า ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีครูทั้งหมด 14 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 277 คน
   ปีการศึกษา 2548 – 2550 นายศุภร พุ่มเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำห้องสารสนเทศทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น ปรับปรุงหลุมขยะ ดำเนินการจัดทำโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลรางหวาย จัดทำห้องเกียรติยศสระทองขาวและจัดทำอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีครูทั้งหมด 12 คน ครูผู้ช่วย 2 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 282 คน
   ปีการศึกษา 2550 – 2554 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเป็น 4 ฝ่าย ตามหลักโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนบริเวณอุทยานการศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริต่อเนื่องจากโครงการเดิม ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านพอเพียง” โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลรางหวาย ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ปีการศึกษา 2554 – 2558 นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
   ปีการศึกษา 2558 - 2562 นายวีระชัย  บุญอยู่  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" ได้้ดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยการสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงจอดรถนักเรียน รวมถึงของบประมาณในการสร้างลานเอนกประสงต์
   ปีการศึกษา 2562 - ปัจจุปัน  นางพัชรี  จิรจีรังชัย  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
 
     

ผู้อำนวยการนางพัชรี  จิรจีรังชัย


ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: be5a0
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

bbtotobet
30. ตุลาคม 2019 15:46:06
<a href="https://www.openst
reetmap.org/user/aandy%20
davis" rel="dofollow">agen judi poker online</a> <a href="https://issuu.com/
aandydavis" r


thanks
25. กันยายน 2019 03:27:42
[url=http://sexmagxxx.co]
sexmagxxx[/url] [url=http://www.xxxmobilp
orn.net]xxxmobilporn[/url
] [url=http://xxxmobileporn
o.net]xxxmobileporno[/url
]


agenjudi
21. กันยายน 2019 02:01:03
sarana365

macan tutul
12. กันยายน 2019 09:00:29
live score365 aoncash link alternatif aoncash aoncash indo aoncash com aoncash login link aoncash aoncash judi bola poker aoncash daftar aoncash aoncash indonesia aoncash mobile login aoncash aoncashโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


8250237 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack