ptpit.ac.th

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   แบนเนอร์ลิงค์   
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 5
สมาชิกล่าสุด: ด.ญ เบญจมาศ นิลนาม

   สารนุกรม   

Thai WikiPedia                                                                                                                         
 

 

วิสัยทัศน์

 

รงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

พันธกิจ

 

1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ บรรลุมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสาร เน้นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างพอเพียง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก เห็นคุณค่าและภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกๆ ด้าน
6. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงามและปลอดภัย
7. เร่งพัฒนาระบบนิเวศ กำกับ ติตาม ประเมินผล และรายงานผลให้มีคุณภาพ
8. ประสานให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา

เป้าประสงค์

 

1.นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2.นักเรียนใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
4.นักเรียนทุกคนรักเห็นคุณค่าและภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5.ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
7.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
8.โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธภาพ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                                                                                                                                      

   ผู้อำนวยการ   นายวีระชัย  บุญอยู่


   ปฏิทินกิจกรรม   
กุมภาพันธ์
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   ข้อความสั้น   
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: e4376
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

กฤษณะ ดอนสระ
04. พฤศจิกายน 2016 16:38:40
ตอนนี้ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอก วิทยาศาสตร์เคมี เปล่าครับ

paykasa
26. กันยายน 2016 10:10:42
ตอนนี้รับสมัครเอกศิลปะกับ
พละบ้างไหมคะ [url=http://www.bozdurma.
org/]Paykasa Bozdurma[/url]


ต๋อย
20. เมษายน 2016 13:21:30
รับสมัครช่างแอร์ไหมครับ

วีรยุทธ พุ่มโต
08. เมษายน 2016 12:12:40
ผมทำวุฒิม.6หายต้องทำยังไง
คับ


จตุพร
01. เมษายน 2016 17:46:35
รับสมัครอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษาบ้างไหมครั


สุนันทา
27. มีนาคม 2016 13:47:50
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภ
าษาไทยบ้างรึป่าวคะ


วัลลภา
25. มีนาคม 2016 21:14:28
รับสมัครครูอัตราจ้างนาฏศิ
ลป์ไทยไหมคะ


สวัสดี
13. มกราคม 2016 15:19:57
สวัสดี [url=http://www.akademite
lkom.ac.id]STT Telkom Jakarta[/url] smiley


สุจิตรา
25. เมษายน 2015 08:54:43
รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอ
ังกฤษไหมค่ะ


อาภรณ์
20. กุมภาพันธ์ 2015 08:49:53
ตอนนี้รับสมัครเอกศิลปะกับ
พละบ้างไหมคะ


ข้อความทั้งหมด

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


776203 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack
Design by Svetaini? k?rimas