ptpit.ac.th
ผู้อำนวยการ

นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว     เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

ดาวน์โหลด

แบนเนอร์ลิงค์
ita-65
ITAonline
งานทะเบียน-วัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
สมศ.
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสารตลาดแรงงาน

สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 41
สมาชิกล่าสุด: Somchai

สารนุกรม

Thai WikiPedia                                                                                                                         
 

 

วิสัยทัศน์

   
     สร้างคนดี ตามวิถีพอเพียง คู่เคียงความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยี มีความเป็นสากล ครองตนอย่างมีความสุข
     

พันธกิจ


1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ ตามระบบมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด Thai Red Cross Volunteers Bureau Ham Prevention :TRC.VB Ham Prevention
4. ส่งเสริมโรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
6. จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนา
2.ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3.ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ
4.โรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
5.ผู้เรียนสามารถดำรงตนในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
6.ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
7.ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                                                                                                                                      


โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์"
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
E-mail : ppschool@hotmail.com


19659327 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack